Hållbart företagande

Colabits affärsidé handlar om att vara ett långsiktigt, ambitiöst och miljövänligt alternativ inom drivmedelssektorn.

För Colabit innebär ett hållbart företagande att vi arbetar för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Vi bryr oss om vad vi lämnar efter oss till kommande generationer. Både genom våra förnybara drivmedel och en hållbar ekonomisk tillväxt.

Hållbarhet betyder att vi värnar om befintliga resurser samtidigt som vi driver utvecklingen framåt gällande mer hållbara alternativ relaterat till de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna.

Som nytänkande i drivmedelsbranschen skiljer vi oss genom att vilja erbjuda förnybara drivmedel och innovativa lösningar på en traditionell marknad.

Vi har alltid har miljön i tankarna. Det gäller såväl klimat, hälsa, arbetsmiljö som gröna siffror.

Miljö

Miljöarbetet är väl integrerat i organisationen och det bedrivs ett kontinuerligt arbete för att upprätthålla och förbättra bolagets hållbarhetsarbete.

Gällande lagstiftning och miljökrav utgör, tillsammans med Bolagets miljöpolicy, grunden för det hållbarhetsarbete som involverar såväl bolagets kunder och medarbetare som leverantörer och entreprenörer.

 

 

 

Personal och sociala förhållanden

Arbetsklimat är lika viktigt för Colabit som HVO är för klimatet.

Som arbetsgivare är det viktigt att satsa på trivsel, anställda som trivs är lojala och gör ett bra jobb. De stannar kvar och blir goda ambassadörer och produktiviteten ökar. Ingen ska diskrimineras eller utsättas för trakasserier på sin arbetsplats.

Vi arbetar ständigt för att skapa en öppen, inkluderande och säker arbetsplats som präglas av mångfald och respekt för varandra. Alla, oavsett bakgrund, kön, ålder eller andra olikheter, behandlas med samma respekt.

Alla ges samma möjligheter till karriär, utveckling och trivsel på sin arbetsplats.

Respekt för mänskliga rättigheter

Samma nolltolerans för trakasserier och diskriminering gäller såväl medarbetare som mot andra externa parter vi kommer i kontakt med.

Vi följer lagar och regler och strävar efter att vara en ansvarsfull aktör i samhället. Vi tar ansvar för våra affärer och att inte kränka de mänskliga rättigheterna. Ett fortsatt arbete krävs dock för att vi ska kunna identifiera ytterligare risker med vår verksamhet och vad vi kan göra för att motverka dessa.

Motverka korruption

Risk för korruption och mutor kan uppstå i alla affärsrelationer och interaktioner med andra parter.

Genom att synliggöra dessa risker och riktlinjer gällande etiska affärsregler för våra medarbetare arbetar vi för att motverka att sådana situationer uppstår. Även inom detta område krävs ytterligare arbete med att identifiera riskerna och motverka dessa i vår verksamhet.