Bolagsstyrning

Colabit Sweden AB (publ) är ett svenskt aktiebolag som lyder under svensk lagstiftning. Vår bolagsstyrning bygger på bolagsordningen, andra tillämpliga regler och normer samt andra instruktioner och policyer.

Principer

Colabit tillämpar principerna för god bolagsstyrning för att möta kapitalmarknadens krav. För oss innebär det att verksamheten organiseras på ett effektivt sätt med klara och tydliga ansvarsområden, att den finansiella rapporteringen präglas av öppenhet samt att bolaget i alla avseende uppträder som ett ansvarsfullt och hållbart företag.

Koncernens styrning

Bolagsstyrningen bygger på aktiebolagslagen, bolagsordningen och andra tillämpliga regler och, normer samt bolaget instruktioner och policies.

Colabits styrelse och ledning strävar efter att bolaget ska leva upp till de krav som aktieägare och andra intressenter ställer på bolaget.

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet i Colabit. Vid bolagsstämman ges aktieägarna möjlighet att utöva det inflytande som deras respektive aktieinnehav representerar. De största aktieägarna utser en valberedning enligt av årsstämman fastställd princip. En av valberedningens uppgifter är att vid årsstämman föreslå kandidater till styrelsen samt arvoden för dessa.

Styrelsen är ytterst ansvarig för Colabits organisation och ledningen av dess verksamhet. Styrelsen utser vd och koncernchef, som är ansvarig för den dagliga ledningen av Colabit i enlighet med styrelsens instruktioner. Till sin hjälp har vd koncernledningen. Colabits externa revisorer väljs vid årsstämman.

Beslut i flera bolagsorgan påverkar koncernen

Koncernens styrning och utveckling påverkas av beslut i en rad bolagsorgan. Vid årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att, i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning och Colabits bolagsordning, fatta beslut rörande styrelsens sammansättning och andra centrala frågor.

I styrelsen avgörs bland annat ärenden rörande större investeringar samt frågor avseende koncernens strategiska inriktning och dess organisation.

Styrmodell för bolagsstyrning

Colabits styrningsstruktur för bolagsstyrning. Styrelsen har inrättat två utskott för att bereda ärenden, revisionsutskott och finans- och investeringsutskott.

Företagsledning

Magnus Nyfjäll

VD

Har över 30 års erfarenhet inom logistik, försäljning, marknadsföring och distribution av bränsle, smörjmedel och relaterade tjänster. Närmast verkade han som verkställande direktör och styrelseledamot för Emission Particle Solution Sweden AB samt EPS International Holding Ltd Kanada. EPS är ett innovativt miljöutvecklingsföretag som förädlar vanliga bränslen till högpresterande bränslen. Detta gör man genom att utveckla, tillverka och leverera en förnybar förbränningsförbättrare som heter EuroAd. Dessförinnan verkade Magnus som verkställande direktör och styrelseordförande för Swea Energi Group som är ett nationellt sälj, marknadsföring och distributions-företag inom bränsle och smörjmedel, ett av de största i Sverige.

Anställd sedan

2019

Aktieinnehav

0

Teckningsoptioner

Serie 2018/2021: 99000
Serie 2021/2024: 101000

Christopher Amnéus

CFO

Christopher Amnéus har drygt 9 års erfarenhet inom logistik, försäljning, marknadsföring och distribution av bränsle, smörjmedel och relaterade tjänster, närmast som affärsutvecklare och medlem av ledningsgruppen i DCC Energy Sweden dotterbolag Qstar Försäljning AB. Tidigare roller i denna koncern innefattande tillförordnad CFO i Swea Energi AB och Business Controller/Förvärvsansvarig. Dessförinnan tillbringade Christopher Amnéus närmare 14 år på PwC, huvudsakligen på Corporate Finance avdelningen i Göteborg.

Anställd sedan

2021

Aktieinnehav

0

Teckningsoptioner

0

Interna och externa regelverk

Affärsidé, mål och strategier, bolagsordning, styrelsens arbetsordning, vd-instruktion, policies, riktlinjer och kärnvärden. Aktiebolagslagen, årsredovisningslagen samt andra relevanta lagar och regler.