Styrelse och revisorer

Styrelse och Revisorer

Christer Sundin

STYRELSEORDFÖRANDE

Besitter omfattande kompetens inom bolagsstyrning och var senast verksam som VD på det börsnoterade bolaget Diös Fastigheter. Han har även haft ledande befattningar inom fastighetsbolag och finansinstitut. Christer har ett stort kontaktnät inom fastighets- och industrisektorn och innehar ett antal styrelseuppdrag i Sverige.

Invald

2014

Född

1949

Utbildning

Civilekonom, Uppsala Universitet

Övriga uppdrag

Styrelseordförande och VD CLS Invest AB, Styrelseordförande i Lignus Housing AB och Max Fastigheter AB, styrelseledamot i Arkitektkopia AB, Kraftkonsult i Skandinavien AB, Örndalen Exploatering AB, Örndalen Holding AB, Örndalen Hotellfastighets AB, Örndalen Lift AB och Östersundshem AB

Aktieinnehav

1 132 301 (eget och via bolag)

Teckningsoptioner

Serie 2018/2021: 0
Serie 2021/2024: 0

Jan Nordlöf

STYRELSLEDAMOT

Har lång och omfattande erfarenhet av att driva och bygga verksamheter. Jan har varit verksam inom energisektorn i många år och har arbetat i ledande befattningar inom EON|ES, PEAB samt som företagsledare i ett antal mindre bolag. Innan Colabit arbetade han som försäljningschef på Aeroform Fuel Cell AB.

Invald

2013

Född

1955

Utbildning

Maskintekniker Polhemsskolan, Gävle

Övriga uppdrag

Styrelseledamot Gävle Vatten AB
Styrelsesuppleant Gästrike Vatten AB

Aktieinnehav

1 132 301

Teckningsoptioner

Serie 2018/2021: 0
Serie 2021/2024: 0

Björn Norrbom

STYRELSELEDARMOT

Har lång erfarenhet av bolagsstyrning med ett stort kontaktnät nationellt och internationellt. Tidigare erfarenheter omfattar ledande befattningar inom IBM, DEC, Cap Gemini, Qtel samt VD för Telia MegaCom och Telia Light och ordförande i Telia Danmark, Finland och Norge. Björn har ett antal styrelseuppdrag inom såväl svenska som utländska bolag.

Invald

2014

Född

1945

Utbildning

Bachelor of Business Administration (BBA), business IT, Stockholms Universitet.

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Qollaborate Technologies Sweden AB, Trebax AB styrelseledamot i Sivers IMA Holding AB Aktiebolag, Profit Software OY, Profit Software AB, styrelsesuppleant i Bobtail Nordic Pharma AB, Grizzly Konsult AB.

Aktieinnehav

1 132 301 (eget och via bolag)

Teckningsoptioner

Serie 2018/2021: 0
Serie 2021/2024: 0

Armando Cordova

STYRELSELEDAMOT

Armando Cordova är Civ Ing.,Tkn. Dr. och Professor. Dr. Cordova har varit Professor inom organisk kemi sedan 2009 och har varit med om att starta en rad bolag som OrganoClick AB (Noterat) och Organofuel Sweden AB. Han har varit med och drivit fram dessa bolag mot börsintroduktion och suttit i styrelsen (ordf i Organofuel Sweden AB) i dessa bolag sedan deras start. I OrganoClick styrelse var han med om dess IPO och har en lång erfarenhet från operativt styrelsearbete och som styrelseledamot i noterade bolag.

Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Invald

2020

Född

1970

Utbildning

El- och teleingenjör samt påbyggnadsutbildning inom marknadsföring och data. STI, Stockholms Tekniska Institut

Övriga uppdrag

Styrelseledamot A Ward Secure ID AB, BRF Gallionsbilden 1, BRF Boken 5, Dacenica Konsult AB, Hamdot Bygg AB, Hammersta Fastigheter AB, styrelseledamot Colabitoil Fastigheter AB, Hamdot Fastigheter AB

Aktieinnehav

0

Teckningsoptioner

Serie 2018/2021: 0
Serie 2021/2024: 25000

Fredrik Törnqvist

STYRELSELEDAMOT

Fredrik Törnqvist, bosatt i Stockholm, är civilekonom med examen från Uppsala Universitet. Fredrik har lång erfarenhet från drivmedelsindustrin där han har haft många olika chefsroller i företag som Statoil, numera Circle K, OKQ8 och Neste. Sedan 2019 driver Fredrik egen konsultverksamhet med fokus på affärsutveckling, projektledning och påverkansarbete. Uppdragsgivarna idag är branschorganisationer, oljebolag, återförsäljare och innovativa nystartade bolag med förnybara produkter och lösningar i sin portfölj. Fredrik är styrelseledamot i Fossil Free Marine Europe AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Invald

2020

Född

1965

Utbildning
Övriga uppdrag
Aktieinnehav

0

Teckningsoptioner

Serie 2018/2021: 0
Serie 2021/2024: 25000

Antonio Martinez

STYRELSELEDAMOT

Är civilingenjör och driver eget konsultbolag inom affärsutveckling, projektutveckling och samhällsbyggnad. Han har genom tidigare politiska uppdrag och chefsuppdrag ett mycket stort kontaktnät nationellt, regionalt och lokalt. Lennart är ordförande i föreningen Norrsundets Biokombinat och även vice ordförande i föreningen BiodrivMitt. Härutöver har han varit vice ordförande i Gävle Energi AB samt ingått i styrelser i Gävle kommunkoncern.

Invald

2016

Född

1960

Utbildning

El- och teleingenjör samt påbyggnadsutbildning inom marknadsföring och data. STI, Stockholms Tekniska Institut

Övriga uppdrag

Styrelseledamot A Ward Secure ID AB, BRF Gallionsbilden 1, BRF Boken 5, Dacenica Konsult AB, Hamdot Bygg AB, Hammersta Fastigheter AB, styrelseledamot Colabitoil Fastigheter AB, Hamdot Fastigheter AB

Aktieinnehav

20 000

Teckningsoptioner

Serie 2018/2021: 0
Serie 2021/2024: 0

Ulf Fredrixon

STYRELSELEDAMOT

Har arbetat i ledande befattningar i 30 år. Framförallt har han erfarenhet från finansbranschen, i bolag som Carnegie och Erik Penser Bank. Men han har även arbetat med egen konsultverksamhet inriktad mot organisationsstyrning och affärsutveckling. Ulfs erfarenhet inkluderar ledande befattning i börsnoterat bolag.

Anställd sedan

2017

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan Umeå

Aktieinnehav

2 500 (via bolag)

Teckningsoptioner

Serie 2018/2021: 70000
Serie 2021/2024: 70000

Valberedning

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 juni 2020, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande.

Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieinnehavet i bolaget.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som istället kommit att tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Ingen ersättning föreslås utgå till valberedningens ledamöter, dock ska ersättning för havda kostnader utbetalas.

Valberedningens uppgift ska vara att fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer valberedningen, bland annat framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisor.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till ovanstående ledamöter via e-post eller adresserat till Valberedningen Colabitoil, Nygatan 34, 803 11 Gävle. För att Valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara Valberedningen tillhanda i god tid.

Valberedningen består av följande personer

Christer Sundin
Ordförande valberedningen
cls.sundin@gmail.com

Antonio Martinez

Björn Norrbom
nalle@grizzlykonsult.eu

Jan Nordlöf
Styrelseledamot
jan.nordlof@colabit.com

Revisorer

Vid årsstämman den 16 maj 2019 utsågs det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisorer fram till årsstämman 2020. Stämman beslutade även att arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Huvudansvarig

Annika Wedin
Auktoriserad revisor

Adress

Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Box 1343, 801 38 Gävle

Revisionsutskott

Utskottet har dels en rådgivande, dels en beredande funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i Colabitoils styrelse.

Christer Sundin
Revisionsutskottets ordförande
christer.sundin@colabitoil.com

Jan Nordlöf
jan.nordlof@colabitoil.com

Finans- och investeringsutskott

I finans- och investeringsutskottet sitter Ordförande Niclas Lundqvist, Björn Norrbom, Jan Nordlöf och Christer Sundin.