Bioraffinaderi

Colabit bygger bioraffinaderi

Några mil norr om Gävle ligger Norrsundets Hamn och Colabits pilotanläggning. Här pågår forskning och utveckling kring framtidens bränslen.

Vi har under flera år jobbat intensivt med både vår produkt och process för att skapa en storskalig framställning av drivmedel från fossilfria råvaror – såsom etanol, metanol och vegetabiliska oljor. Nu är vårt förnybara bränsle redo att säljas på marknaden och det är dags för en fullskalig produktion.

Bioraffinaderiet kommer att byggas i två steg. När den storskaliga produktionen är i gång startar arbetet med licensiering, det vill säga rättigheten för andra företag att producera och sälja Colabit bränsle över hela världen. 

Norrsundet fortsätter att vara vårt viktigaste nav. Närheten till hamnen är central, både för att ta emot råvaror och sedan för att frakta vår fossilfria bensin, diesel och flygbränsle.

Med en anläggning i full drift kommer vi att producera 500 000 000 liter förnybar bensin, diesel samt flygbränsle per år. 

Biodrivmedel i Sverige

Biodrivmedel är fordonsbränslen som är producerade från förnybar biomassa.

Råvaran kan komma från skogen eller från åkern eller vara biogent avfall. Det finns en lång rad olika omvandlingstekniker som ger olika typer av bränslen, som kan ersätta dagens användning av bensin och diesel. De flesta av dessa bränslen är flytande, som etanol och biodiesel. Men de kan också vara gasformiga, biogas.

Varför biodrivmedel?

  • Biodrivmedel behövs för att skapa en fossilfri transportsektor
  • Hållbara biodrivmedel ger stor klimatnytta
  • Svensk produktion av biodrivmedel skapar arbetstillfällen, stärker svenskt näringsliv och landsbygd
  • Att ställa krav på utsläppsreduktioner gynnar klimatsmarta biodrivmedel.

Vår process

Förnybara drivmedel. Hur då?

  • Enkelt förklarat, det är konvertering av enkla alkoholer, som till exempel etanol, till längre och större molekyler av kolväten vilka sedan kan sorteras upp i olika förnybara drivmedel.
  • Detta görs genom en katalytisk omvandling av bioetanol till förnybara drivmedel. Bioetanolen framställs bla från restprodukter från tex jordbruk och skogsbruk.
  • Med hjälp av elkraft från vind eller vattenkraft framställs vätgas genom elektrolys av vatten. Den enda biprodukten är syre. Vätgasen används sedan i den katalytiska omvandlingen av alkohol.
  • I slutet av den kontinuerliga slutna processen sorteras produkterna och förnybar jetbränsle och förnybar diesel erhålls.
  • Enda restprodukten från den katalytiska omvandlingen är rent vatten vilket kan återanvändas för vätgasframställning.

Colabit bygger bioraffinaderi: Detaljplanen godkänd

Detaljplanen för Norrsundets hamn vann laga kraft 25 mars 2022 och Colabit är därmed ett steg närmare etablering av bioraffinaderi för produktion av gröna drivmedel i Norrsundet. Nästa steg är ansökan om miljötillstånd som kommer att inlämnas inom kort.

Nu intensifieras arbetet med att ta fram underlag för ansökan om miljötillstånd enligt 11 kap i miljöbalken.

Som ett led i det träffades ansvariga på Colabit, konsulter och Gästrike Räddningstjänst i Norrsundets hamn för att diskutera säkerhetsaspekterna i en planerad modern helautomatiserad anläggning för bioraffinaderi. Se video.

0 Liter

När fabriken är i full drift kommer vi producera 500 000 000 liter förnybar bensin, diesel samt flygbränsle per år.

0 kg CO2
Det innebär att koldioxidutsläppen minskar med ca 1 270 000 000 kg/år
0 Bilar

 Vilket motsvarar en årlig utsläppsminskning från ca 416 667 personbilar, jämfört med om dom kört på fossilt drivmedel.