SAMRÅD FÖR ETABLERING I NORRSUNDET

Framtidens drivmedel

Vår vision är att hjälpa människor minska sin klimatpåverkan – genom att skapa förnybara drivmedel som fullt ut kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Ända sedan starten 2013 har vår forskning legat i spetsen inom energi- och drivmedelsområdet.

Idag står transportsektorn inför många utmaningar. Den behöver genomgå stora omställningar – på historiskt kort tid. Vi ger branschen förutsättningar att göra sin del, för att vi tillsammans ska nå de globala klimatmålen.

Därför avser Colabit Produktion AB att söka miljötillstånd för nyetablering av en produktionsanläggning, för biodrivmedel tillverkat från fossilfria råvaror.

Kompletterande samråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Colabit Produktion AB genomförde under 2021 samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför tillståndsansökan gällande nyetablering av en produktionsanläggning för biodrivmedel m.m. inom fastigheten Norrsundet 2:228 samt del av fastigheten Norrsundet 2:219. Bolaget genomför nu ett kompletterande samråd avseende de delar av verksamheten som inte ingick i det tidigare samrådet.

I tidigare samråd har ångproduktion med elpannor ingått. Detta samråd omfattar ångproduktion genom förbränning av etanol, restgaser, pellets eller andra bränslen/gaser, samt produktion av kvävgas genom fysikaliska processer. Samrådet omfattar även större lagringsvolymer av vätgas än vad som omfattades av samrådet 2021.

De kompletterande verksamheterna kan, i förhållande till vad som tidigare beskrivits, förväntas medföra ökade utsläpp till luft samt ökad hantering av kemiska produkter som huvudsaklig miljöpåverkan. Detta beskrivs vidare i det kompletterande samrådsunderlaget som kan laddas ner på denna sida.

För att driva verksamheten krävs tillstånd enligt miljöbalken. Detta samråd syftar till att informera och hämta in synpunkter inför arbetet med att ta fram tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer miljökonsekvenserna av ansökt verksamhet att beskrivas.

Observera att detta kompletterande samråd är begränsat till att endast omfatta den del av tillståndsansökan som omfattar produktion av ånga genom förbränning av etanol, restgaser, pellets eller andra bränslen/gaser respektive produktion av kvävgas samt den ökade lagringsvolymen av vätgas.

Synpunkter som har lämnats i tidigare samråd behöver inte lämnas på nytt.

Här kan du ladda ner dokumentet för kompletterande samråd

Kontakt

Om du önskar ytterligare information om respektive ansökan och verksamhet, vänligen kontakta: info@colabit.com eller ring 0771-10 10 40.

Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 21 april 2023 via e-post till: info@colabit.com